Toppers XII
2022-23
NON - MEDICAL

ANANYA
90.4%

HARMAN KAUR REEN
89.6%

PRASHAM
88%

COMMERCE

TANISHA CHHABRA
89.4%

NITISH THAKUR
82.8%

KAVYA SHARMA
71%

2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14