Toppers X
2022-23

MADHAESH GUPTA
96.8%

AKSHAY KAPIL
94.5%

RIDHI SHARMA
90.7%

PARSHV JAIN
90.3%
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2013 - 14